Hlavná stránka>Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

8. Reklamácia

8.1. Všeobecné ustanovenia
Kupujúci je povinný oboznámiť sa dostatočným spôsobom s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie pred samotným objednaním tovaru.
Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s podmienkami reklamácie, ktoré sú uvedené na tomto mieste.
Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).
Na výslovnú žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva Predávajúci namiesto záručného listu Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, Predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce.
Predĺžená záruka musí byť vždy v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom a s akoukoľvek súvisiacou reklamou, pričom v takomto prípade záručný list vždy obsahuje hore uvedené náležitosti a je vydaný v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.
Celé reklamačné konanie sa riadi platnou právnou úpravou Slovenskej republiky a je záväzné pre všetky zúčastnené strany.

8.2. Záručná doba
Záručná doba je:
 • u nového tovaru 12 alebo 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu;
 • u batérií, tiskových hláv a označených ako spotrebný materiál 6 mesiacov na životnosť    
 • u tovaru použitého 6 mesiacov (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď. – charakteristika je vždy
 
uvedená pri tovare – pokiaľ nie je uvedená, má sa za to, že ide o tovar nový, nepoškodený a kompletný).   Pre Kupujúceho Podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne, ak to je u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.
Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
Keď je Kupujúci Spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

8.3. Záručné podmienky
Pre uplatnenie reklamácie môže Kupujúci využiť reklamačný formulár. Po jeho vyplnení a odoslaní odošle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu: 
Offis Moravia, s.r.o.
Nádražní 519/69
671 72 Miroslav
Česká republika
Po vyplnení reklamačného formulára a jeho odoslaní obdrží Kupujúci kópiu zmieneného formulára na e-mailovú adresu, ktorú vo formulári uviedol. Zároveň jedno vyhotovenie obdrží reklamačné oddelenie Predávajúceho.
Kupujúci môže zaslať reklamovaný tovar na reklamačné konanie prepravnou službou na adresu prevádzky Predávajúceho, ktoré je zároveň servisným miestom. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu a balík by mal obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), okrem toho Predávajúci doporučuje priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru. Tento postup je doporučený tiež Kupujúcemu Spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Predávajúci taktiež doporučuje zvoliť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.
Kupujúci Podnikateľ doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, pokiaľ bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácií. Tento postup je doporučený tiež Kupujúcemu Spotrebiteľovi, pokiaľ nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v návode na použitie) nasledujúcimi spôsobmi (výluky): 
 1. mechanickým poškodením tovaru; 
 2. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú podmienkam, ktoré sú priamo Predávajúcim alebo výrobcom určené; 
 3. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, inštaláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar; 
 4. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií alebo všeobecnými zásadami; 
 5. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov; 
 6. tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom a vznikla vada v dôsledku tejto úpravy; 
 7. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou. 
Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, Kupujúcim a Predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo Predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom na vykonávanú reklamu alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.
Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamáciu v prípade, ak reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú značné znečistené alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistenie obvyklé.

8.4. Servisné stredisko
Adresa servisného strediska je: Offis Moravia, s.r.o. Nádražní 519/69, 671 72 Miroslav, Česká republika.
Záručný i pozáručný servis tovaru zaisťuje Offis Moravia, s.r.o., v sídle spoločnosti (viď. kontakty).
U tovaru zasielaného prostredníctvom prepravných spoločností nie je súčasťou kúpnej zmluvy montáž ani inštalácia výrobku. Predávajúci nie je v takom prípade povinný Kupujúcemu zaistiť montáž, alebo inštaláciu výrobku.
V prípade, že objednaný tovar vyžaduje odbornú montáž či inštaláciu, a zároveň je tovar zasielaný prostredníctvom prepravných spoločností, nie je povinnosťou Predávajúceho túto montáž zaistiť. V takýchto prípadoch si musí Kupujúci odbornú montáž či inštaláciu tovaru na vlastné náklady zaistiť sám, a to v špecializovanom servise alebo na adrese servisného miesta.

8.5. Vybavenie reklamácie
Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ:
Zhoda s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Keď je Kupujúcim Spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva: 
 1. ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, 
 2. ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva patria Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu, 
 3. ak ide o iné chyby neodstrániteľné a Spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, 
Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby Kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď Kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale Predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Predávajúci.
V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
Keď je Kupujúcim Spotrebiteľ, o spôsobe vybavenia reklamácie Predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so Spotrebiteľom – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a Spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná pre Kupujúceho, ktorý je Podnikateľ a teda jeho vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
Predávajúci vydá Kupujúcemu Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má Spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
 
Ak je Kupujúcim Podnikateľ:
Ak je Kupujúci Podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci Podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail.
Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

8.6. Spoločné ustanovenia
Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.
Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.
Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. 
NEWSLETTER
chcete sa dozvedieť o zľavách, akciách a novinkách ako prvý?
Pre odber noviniek zadajte Vašu emailovú adresu
+420 776 042 560
Poradíme Vám zadarmo!
zobraziť ďalšie referencie
eKASA PORADŇA
Neviete si rady s
eKasou?
Poradíme Vám na
money.sk/ekasa